Tinte

• Conlucrarea cu autorit??ile pentru a asigura unui cadru legal favorabil dezvolt?rii proiectelor de energie eolian?;
• Identificarea nevoilor membrilor acesteia ?i transpunerea lor într-o form? clar? pentru autorit??i ?i organismele guvernamentale;
• Organizarea de evenimente care promoveaz? energia eolian? în România;
• Organizarea de grupuri de lucru compuse din membrii RWEA în vederea propunerii autorit??ilor competente de m?suri pentru îmbun?t??irea legisla?iei ?i de reglement?ri specifice în leg?tur? cu energia eolian? în special ?i cu sectorul energiei regenerabile în general;
• Redactarea de lu?ri de pozi?ie cu privire la subiectele care sunt de interes pentru industria energiei eoliene din România ?i trimiterea acestora c?tre autorit??ile competente române ?i europene pentru a ob?ine sprijinul necesar;
• Organizarea de întâlniri cu reprezenta?ii Comisiei Europene pentru a sprijini eventualele notific?ri ale statului român în leg?tur? cu noile amendamente la legea energiei regenerabile ?i cu orice alte aspecte legate de interesele industriei energiei eoliene din România;
• Întocmirea de buletine informative ?i trimiterea acestora prin email c?tre membri, buy prin care sunt informa?i cu privire la modific?rile care apar în legisla?ie, la eforturile RWEA de a îmbun?t??i legisla?ia ?i reglement?rile specifice privind energia eolian?, evenimentele sociale;
• Punerea membrilor în contact unii cu al?ii pentru a dezvolta afaceri viitoare;
• Dezvoltarea ?i men?inerea de contacte noi cu alte asocia?ii care se ocup? de energie din România ?i din str?in?tate;
• Participarea la ini?iative publice ?i private pentru educarea copiilor ?i a celor adul?i despre importan?a ?i avantajele energiei verzi în România.